تماس با دفتر مرکزی: 77135417 -021   ایمیل ما: info@elia-decor.com

یکشنبه, 17 دی 1396 ساعت 14:11

کیمیای دروغین رنگ های پلی اورتان

پلی اورتان از زیر شاخه های پلیمر ها میباشند. همه پلیمر ها امکان تخریب دارند و پلی اورتان ها نیز از این قاعده مستثنی نمیباشند. در آنها ترک بر اثر استرس محیطی، اکسید شدن و تخریب به وسیله میکروب و قارچ ها صورت میگیرد. در حالت بیولوژیک تنش محیطی باعث ایجاد ترک میشود که در نهایت شکست ممکن است به وجود آید. آنزیم ها نیز میتوانند باعث تخریب پلی یورتان ها شوند. تخریب میکروبی یک واکنش تجزیه شیمیایی است که به وسیله حمله میکرو ارگانیسم ها صورت میگیرد. آانزیم ها و قارچ ها نیز ممکن است پلی یورتان ها را تخریب کنند.

منتشرشده در مقالات